Uzm. Dr. Abdallah T M SHBAIR

Onkoloji
abdallah.shbair@emseyhospital.com

Randevu Al
abdallahdamali.png
 • 2006-2012 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi/Bursa (Lisans)
 • 2013-2017 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı/İstanbul (İç Hastalıkları)
 • 2018-2021 Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı/İstanbul (Tıbbi Onkoloji)
 • Meme Kanseri
 • Akciğer Kanseri
 • Ürogenital Kanserleri {Böbrek, Mesane, Testis}
 • Gastrointestinal Sistem Kanserleri (Yemek borusu, Mide, Kalın Bağırsak, Pankreas)
 • Jinekolojik Kanserler (rahim, rahim ağızı, yumurtalık) 
 • Cilt Kanseri (malign melanom)

▪ 2017-2018: Özel İstanbul Medipol Hastanesi (İç Hastalıkları Uzmanı)
▪ 2021-halen devam ediyor: Emsey Hospital (Tıbbi Onkoloji Uzmanı)

İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi

 • Sıçanlarda deneysel kontrast nefropatisinin önlenmesinde sfingozin-1 fosfat reseptör agonistlerinin olası etkileri. Tıpta Uzmanlık Tezi, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, 2017.

Uluslararası Hakemli Dergilerde (SCI/SCI-E) Yayımlanan Makaleler

 1. Demir T, Aliyev A, Beşiroğlu M, Araz M, Köstek O, Sakin A, Shbair ATM , Shepherd G, Ersöz C, Şeker M, Turkish HM. Is lymph node dissection necessary for staging while undergoing nephrectomy in patients with renal cell carcinoma? Curr Proble Cancer. 2021 Feb;45(1):100619. doi: 10.1016/j.currproblcancer.2020.100619. Epub 2020 Aug 6.
 2. Cengiz FP, Kelahmetoglu O, Yildiz P, Yenigun A, Emiroglu N, Akarslan TC, Shbair A , Seker M, Tekce E, Onsun N. A case of multiple familial trichoepitelioma with malignant transformation successfully treated with Vismodegib. Dermatol Ther. 2020 Jul;33(4):e13569. doi: 10.1111/dth.13569. Epub 2020 May 22.
 3. Besiroglu M, Shbair AT , Yasin AI, Topcu A, Turk HM, Demir T. Systemic Inflammatory Markers for Prediction of Bevacizumab Benefit in Glioblastoma Multiforme. J Coll Physicians Surg Pak. 2021 Jan;31(1):39-44. doi: 10.29271/jcpsp.2021.01.39. PMID: 33546531.
 4. Yilmaz TF, Yurtsever İ, Turk HM, Gultekin MA, Besiroglu M, Cesme DH, Shbair ATM , Alkan A. Relationship with programmed cell death ligand 1 (PD-L1) and DTI features in brain metastases of non-small cell lung cancer; Preliminary study. Curr Med Imaging. 2021 Feb 17. doi: 10.2174/1573405617666210218095953. (Epub ahead of print) PMID: 33602100.
 5. Yasin AI, Topcu A, Shbair AT , Isenler ZS, Ozturk A, Besiroglu M, Turkish HM. Anxiety levels of breast cancer patients in Turkey during the COVID-19 pandemic. FutureOncol. 2021 Jul 22:10.2217/fon-2020-1265. doi: 10.2217/fon-2020-1265. (Epub ahead of print) PMID: 34291649; PMCID: PMC8297541.
 6. Topcu A, Yasin AI, Shbair AT , Besiroglu M, Simsek M, Sucuoglu Z, Yurtsever I, Gucin Z, Seker M, Turk HM. A case report of fulminant hepatitis due to ribociclib with confirmed by liver biopsy in breast cancer. J Oncol Pharm Pract. 2021 Jun 24:10781552211027931. doi: 10.1177/10781552211027931. (Epub ahead of print) PMID: 34162247.
 7. Besiroglu M, Demir T, Shbair ATM , Yasin AI, Topcu A, Turk HM. Is the Duration of Temozolomide Predictive for Sequential Bevacizumab Treatment Responses in the Glioblastoma Multiforme Cancer Setting? J Coll Physicians Surg Pak. 2021 Aug;31(8):932-936. doi: 10.29271/jcpsp.2021.08.932. PMID: 34320710.
 8. Hizal M, Bilgin B, Paksoy N, Açıkgöz Ö, Sezer A, Gürbüz M, Ak N, Yücel S, Ayhan M, Erol C, Demirkıran A, Mandel NM, Shbair A , Gökmen İ, Başoğlu T, Paydaş S, Demiray AG, İriağaç Y, Şakalar T, Zeynelgil E, Tatlı AM, Bahçeci A, Güven DC, Caner B, Can A, Gülmez A, Karakaş Y, Yalçın B, Demirkazık A, Bilici A, Aydıner A, Yumuk PF, Şendur MAN. The real-life efficacy and safety of osimertinib in pretreated advanced non-small cell lung cancer patients with T790M mutation: a Turkish Oncology Group Study. J Cancer Res Clin Oncol. 2021 Jul 31. doi: 10.1007/s00432-021-03748-7. (Epub ahead of print) PMID: 34331582.
 9. Shbair AT, Yasin AI, Topçu A, Coban G, Uzunoglu GD, Şimşek M. Metastatic Breast Carcinoma Mimicking Urothelial Carcinoma. Int J Surg Pathol. 2021 Dec 27:10668969211067923. doi: 10.1177/10668969211067923.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan (poster) Bildiriler

 1. Abdallah Shbair , Seda Kutlug Agackiran, Zarife Ozdemir, Ozlem Tugce Cilingir Kaya, Naziye Ozkan, Sule Cetinel, Berrak Yegen, Mehmet Koc. “Sphingosine-1 receptor agonist SEW2871 ameliorates contrast-induced nephropathy in rats”. American Society of Nephrology, USA, 2017.
 2. Seda Kutlug Agackiran, Abdallah Shbair , Zarife Ozdemir, Ozlem Tugce Cilingir Kaya, Naziye Ozkan, Sule Cetinel, Berrak Yegen, Mehmet Koc. “Ala-apelin, an apelin receptor anatagonist, ameliorates contrast-induced nephropathy in rats”. American Society of Nephrology, USA, 2017.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Abdallah TM Shbair , Mesut Şeker, Tarık Demir, Altay Aliyev, Mehmet Beşiroğlu, Hacı M. Türk. Nadir bir antite: teratom büyüme sendromu. 23. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2019.
 2. Tarık Demir, Murat Araz, Murat Sarı, Ibrahim Çil, Abdallah T M Shbair, Altay Aliyev, Ezgi Çoban, Mehmet Beşiroğlu, Mesut Şeker, Hacı M. Türk. Diyabetik metastatik kastrasyon dirençli prostat kanser hastalarında birinci basamak tedavisi: prodmer çalışması. 23. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2019.
 3. Ezgi Çoban, Mehmet Beşiroğlu, Tarık Demir, Altay Aliyev, Abdallah Shbair, Mesut Şeker, Hacı Mehmet Türk. Neoadjuvan kemoterapi alan meme kanserli hastalarda patolojik tam yanıtla ilışkili klinikopatolojik faktörler. 23. Ulusal Kanser Kongresi, Nisan 2019.
 4. Abdallah TM Shbair . Lokal ileri Her2 pozitif meme kanserli hastalarda neoadjuvan anti-Her2 tedavilerinin patolojik yanit düzeyini etkileyen klinikopatolojik faktörler. Kanserde Güncel Gelişmeler 2021; Meme Kanserinde Yenilikler e-Sempozyumu.
 5. Abdallah TM Shbair .Metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanserinde nötrofil/lenfosit oranının sağkalım üzerindeki etkisi. Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi (UASK 2021), Ekim 2021.
 6. Ayşe Betül Oktay, Haci Mehmet Türk, Abdusselim Adil Peker, Dilek Hacer Çeşme, Alpay Alkan, Alpaslan Mayadağli, Mesut Şeker, Ayşe İrem Yasin, Ahmet Kaya, Temel Fatih Yilmaz, Abdallah Shbair, Mehmet Ali Gültekin. Differentiation Of Brain Metastases From Brain Mri With Deep Cnn. 30. Yil Uluslararasi Katilimli Tanisal Ve Girişimsel Nöroradyoloji, Baş-Boyun Radyolojisi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 17 - 21 Şubat 2021

Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerinde (FAZ III) Yardımcı Araştırmacı Olarak Görev Aldığı Projeler

 1. İleri evre hepatosellüler karsinomlu gönüllülerin birinci basamak tedavisinde lenvatinibe (E7080/MK-7902) karşı pembrolizumab (MK-3475) ile lenvatinib kombinasyonunun güvenliliği ve etkinliğini değerlendiren faz 3 çok merkezli, randomize, çift-kör, aktif kontrollü klinik çalışma (LEAP-002).
 2. İleri evre veya metastatik küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan hastaların birinci basamak tedavisinde cemiplimab (Anti-PD1 antikoru) ve platin bazlı kemoterapinin kombinasyonlarını içeren iki kısım, randomize, faz 3 çalışma.
 3.  Durvalumab, kemoterapi ve bevasizumab kombinasyon tedavisinin ardından idame olarak durvalumab, bevasizumab ve olaparib verilen yeni tanı konmuş ileri evre over kanseri hastalarında faz 3 çalışma, randomize, çift-kör, placebo kontrollü, çok merkezli durvalumab (MED14736) çalışma (DUO-O).
 4. Claudin (CLDN) 18.2-pozitif, HER2- negatif, lokal olarak gelişmiş rezekte edilemeyen veya metastatik gastrik veya gastroözöfajial bileşke (GEJ) adenokarsinomlu gönüllülerde ilk basamak tedavisi olarak zolbetuksimab (IMAB362) artı CAPOX’unplacebo artı CAPOX ile karşılaştırıldığı bir faz 3, global, çok merkezli, randomize, çift-kör, etkililik çalışması.
 5.  İleri evre ürotelyal kanser ve seçilmiş FGFR geni sapmaları olan hastalarda erdafitinbi vinflunin veya docetaksel veya pembrolizumab ile karşılaştıran bir faz 3 çalışma.

6. Metastatik yassı hücreli olmayan küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan gönüllülerde birinci basamak tedavi olarak pemetreksed artı platin (karboplatin veya sisplatin) ile kombinasyon halinde pembrolizumab ardından pembrolizumab ve pemetreksed ile idame tedavisi karşısında pembrolizumab ve olaparib idame tedavisini değerlendiren faz 3 çalışma.

Kitap Bölüm Yazarlığı

 1. Abdallah TM SHBAIR . Akademisyen Kitabevi. Onkolojide Destek Tedaviler ve Semptomu Yönetimi, Kanser İlişkili Tromboemboliye Yaklaşım. ISBN; 978-625-7401-53-1, DOI. 10.37609/akya.180.

Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir.
Hastanemiz ile ilgili her türlü geri bildiriminizi yukarıdaki formu doldurarak bizimle paylaşabilirsiniz.
İlgili birimlerimiz en kısa sürede sizlere dönüş sağlayacaktır.

iyot.jpg
03 Mayıs 2022

İyot Eksikliği Zeka Geriliğine Neden Olabilir

Yazının Devamı
cocuklaragripasisiyapilmali.jpg
02 Mayıs 2022

Uzmanından çocuklara grip aşısı önerisi

Yazının Devamı
akcigerkanserindeenbuyuktehditsigara.jpg
09 Nisan 2022

Akciğer Kanserinde En Büyük Tehdit Sigara

Yazının Devamı
sergigorsel.jpg
09 Mart 2021

Hematoloji Hastası Minik Misafirlerimizin Yaptığı Çalışmalar...

Yazının Devamı
gebeegitimi.png
02 Mart 2021

Doğum Koçu Danışmanlık Merkezimiz İlk Etkinliğini Gerçekleşt...

Yazının Devamı
hakan_gokce_haber.jpg
25 Aralık 2020

Genel Müdürümüz Hakan Gökçe, Türkiye'nin Sağlık Turizmi Hakk...

Yazının Devamı
05 Nisan 2021

Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Kliniğinde neler yapıyoruz?

Yazının Devamı
05 Nisan 2021

14 Mart Sizin Gününüz Kutlu Olsun

Yazının Devamı
05 Nisan 2021

Jinekolojik kanser tedavisi sonrası çocuk sahibi olunabilir ...

Yazının Devamı
Yukarı