Çocuk cerrahisinde (pediatrik cerrahi), 0-17 yaş arası çocukların cerrahi hastalıklarının tanı, tedavi ve takipleri yapılır. Çocuklar erişkinlerin minyatür şekli olmadığı gibi, psikolojileri, fizyolojileri, metabolizmaları farklıdır. Ameliyat sırasında özellikle çok küçük çocuklarda, vücut ve ortam sıcaklığının kontrolü hayati önemi taşımaktadır. Sünnet gibi sık uygulanan cerrahi işlemlerde ve tüm ameliyatlarda çocuğun kaygı ve stresi giderilerek psikolojik etkilenmesi en aza indirilmelidir. Çocukların, özellikle yeni doğan bebeklerin cerrahi işlemleri çok büyük hassasiyet gerektirir, bununla birlikte en iyi kozmetik sonuçlarda sağlanmalıdır. Dolayısıyla çocukların cerrahi hastalıklarının, dâhili hastalıklarda olduğu gibi yaşlarına özgü değerlendirilmesi gerekmektedir.

Çocuklarda laparoskopik-endoskopik işlemler:

Gününüzdeki teknolojik gelişmeler sayesinde çok küçük çocuklarda bile tanısal ve cerrahi işlemlerde laparoskopi ve endoskopi kullanılabilmekte, en az travmatik yolla, en iyi kozmetik sonuçlar elde edilebilmektedir. Ayrıca çok iyi görüntüleme sayesinde işlemler çok hassas şekilde yapılabilmektedir.  

Yenidoğan ve çocuklarda laparoskopik ve torakoskopik cerrahi: Yenidoğan ve çocuklarda karın içi ve toraksda (akciğer, mediasten) tüm ameliyatlar öncelikli olarak kapalı yöntemle planlanır.

Üst ve Alt gastrointestinal sistem fleksible endoskopisi: özofagus- mide- duodenumun ve rektum-sigmoid- kolonun tanısal, girişimsel işlemleri  

Rijit Bronkoskopi, hava yolunda tanısal ve girişimsel endoskopik işlemler

Rijit Özofagoskopi, yemek borusunda tanısal ve girişimsel endoskopik işlemler

Sistoskopi, idara yolu ve mesanenin tanısal ve girişimsel endoskopik işlemleri

 

Çocuk cerrahisinde yapılan cerrahi işlemlerin detayları:

Kasık bölgesinin hastalıkları

İnguinal herni: Kasık fıtığı

Hidrosel, kord kisti: Su fıtığı

İnmemiş testis: Testislerin torbasında olmaması

Varikosel: Testislerde damar genişlemesi

Testis torsiyonu: Testisin kendi etrafında dönmesi

Orşit, epididimit: Testisin enfeksiyonu

 

Baş-boyun hastalıkları:

Tiroglossal kist, Brankiyal kist: Boyunda orta hatta veya yanda kistler

Lenfanjiomalar, Kistik higroma: Boyunda kistler

Tortikollis: Boyunda eğrilik

 

Akciğer, mediasten ve göğüs duvarı cerrahisi

Özofagus atrezisi: Yemek borusunun tıkanıklığı

Kimyasal madde içilmesi: asidik veya bazik madde içimi ile yemek borusunda oluşan yanıklar ve buna bağlı darlıkların tedavisi

Akalazya: Yemek borusu alt uç darlıkları

Duplikasyon kistleri: yemek borusuna bitişik kistler

Gastroözofageal reflü: çocuklarda ilaç tedavisine yanıt vermeyen kusmanın cerrahi tedavisi

Yabancı cisimler:  Nefes borusu, akciğere kaçan veya yutularak yemek borusu veya midede bulunan yabancı cisimlerin çıkarılması

Konjenital diyafragma hernileri: Diyafragma yani göğüs-karın arasındaki zarın doğumsal fıtıkları, barsakların buradan geçerek göğüs boşluğunda yer alması.

Pektus ekskavatum: Göğüs duvarının içe çökük olması, kunduracı göğsü,

Akciğerin doğumsal kistleri ve diğer yapısal hastalıkları

Akciğer kist hidatik: Akciğer yer alan paraziter kistleri

Meme kitleleri: Kız ve erkek çocuklarda iyi veya kötü huylu meme kitleleri

 

Karın duvarının ve sindirim kanalının cerrahi hastalıkları:

İntestinal atreziler: İnce veya kalın barsak doğumsal tıkanıklıkları

Mekonyum ileusu: Yenidoğan bebeklerde barsağın yoğun kaka ile tıkanması

Malrotasyon: İnce ve kalın barsakların karın içinde anormal yerleşimi

İntestinal volvulus: Barsakların kendi etrafında dönmesi

Nekrotizan enterokolit: Yenidoğan bebeklerde barsak duvarının iltihabı ve çürümesi

İnvajinasyon: Barsak düğümlenmesi, iç-içe girmesi ile tıkanması

Hirschsprung hastalığı: Barsakta sinir hücresi olmaması ve barsağın gevşeyememesi ile oluşan barsak tıkanıklığı veya şiddetli kabızlık

Pilor stenozu ve mide çıkışı tıkanıklıkları: Bebeklerde fışkırır tarzda kusmaya neden olan mide çıkışı tıkanıklığı

Apandisit: kalın barsak başlangıcındaki kör barsağın iltihabı

Mezenter ve omentum kistleri: Karın içi kistler

Duplikasyon kistleri: Barsağın kısa kistik veya uzun segment yan yana çift oluşması.

Gastroşizis, omfalosel: Karın duvarı doğumsal açıklıkları, barsakların karın dışında olması

Umblikal herni: Göbek fıtığı

Umblikal granülom, polip, kistler: Göbeğin akıntıları

Anal atreziler, ektopik anüs: Makatın kapalı olması veya anormal yere açılması

Kabızlık, kaka kaçırma

Anal fissür, fistül ve abse: Makat çatlağı veya iltihaplı akıntıları

Karaciğer, safra kesesi, safra kanalları ve dalak cerrahisi

Kolesistektomi: Safra kesesinin alınması

Biliyer atrezi: Safra kanallarının doğuştan tıkalı olması

Koledok kistleri: Safra kanallarının kistleri

Dalağın kistleri

Splenektomi: Dalağın alınması, özellikle bazı kan hastalıklarında.

 

Çocuk ürolojisi: Böbrek ve idrar yollarının cerrahisi

Hipospadias: İdrar deliğinin pipinin altında olması, penisin eğri olması

Epispadias: idrar kanalının penis üzerinde açık olması

Peniste eğrilik düzeltici ameliyatlar

Mesane ekstrofisi: Mesanenin üzerinin ve idrar kanalının açık olması, göbek altı karın duvarının kapanmaması

Mesane divertikülleri: Mesane duvarının zayıf noktalardan balonlaşmaları

Hidronefroz: böbreğin genişlemesi, tanı, takip ve tedavisi

Üreteropelvik darlık: böbrek çıkışındaki idrar toplanan pelvisin, idrar kanalıyla birleşim yerinde darlık

Üreterovezikal darlık ve megaüreter: böbrekten gelen idrar kanalının mesaneye girişinde tıkanıklık ve kanalda buna bağlı genişleme

Vezikoüreteral reflü: Mesaneden böbreğe idrar kaçması

Böbrek kistleri

Enürezis: Gece ve/veya gündüz idrar kaçırma

Sünnet

 

Genital organların cerrahi hastalıkları:

Labial sineşi: Kızlarda genital bölge yapışıklıkları

İmperfore himen: Kızlık zarının kapalı olması

Vajinal atreziler: Vajenin kısmen veya tamamen gelişmemesi

Over kist ve tümörleri: Kızlarda yumurtalığın iyi huylu kistleri ve tümörleri

Cinsiyet gelişim bozuklukları: Erkek veya dişi genital yapılarının anormal gelişmesi (ambigious genitale) durumunda düzeltici ameliyatlar

 

Endokrin sistem cerrahisi:

Tiroidektomi: Tiroit bezinin kistleri ve kitleleri nedeniyle alınması

Paratiroidektomi: Paratiroit bezinin alınması, nadir görülen adenom

Adrenal kist ve kitleler: Böbreküstü bezinin hormon salgılayan tümör ve kitleleri

Pankreas: kistleri, kitleleri ve enfeksiyonu

 

Çocukluk çağı tümör cerrahisi:

Karaciğer tümörleri

Nöroblastom (sıklıkla böbrek üstü bezi kaynaklı)

Wilms tümörü (böbrek tümörü)

Sakrokoksigeal teratom (kuyruk sokumunda tümör)

Rabdomyosarkom

Testis tümörleri

Over tümörleri

Diğer iyi huylu ve kötü huylu  kitleler

>Ekleme Tarihi: 7.10.2023
Güncelleme Tarihi: 7.10.2023
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
zekeriyailcedamali.png Prof. Dr. Zekeriya İLÇE Çocuk Cerrahisi Hekimi Tanıyın
Yukarı