Kişisel Veri Politikası

EMSEY SAĞLIK HİZMETLERİ VE İŞLETMELERİ TUR. OTEL. TİC. A.Ş AYDINLATMA METNİ

Emsey Sağlık Hizmetleri ve İşletmeleri Tur. Otel. Tic. A.Ş. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve şirketin kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Emsey Sağlık Hizmetleri ve İşletmeleri Tur. Otel. Tic. A.Ş tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.

Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:

Adres                    : Çamlık Mahallesi Selçuklu Cad. No:22 Pendik İstanbul

Telefon                 : 444 25 99

E-posta                : kvkk@emseyhospital.com

İnternet sitesi     : www.emseyhospital.com

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLER

Kurumumuz tarafından toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yalnızca aşağıda açıklanan çerçevede ve Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

 

KATEGORİ

KİŞİSEL VERİ TÜRÜ

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Kişisel veri sahibinin  çocukları, eşleri, ebeveynleri ile ilgili adı, soyadı, TCKN, Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı

Araç Bilgisi

Otopark hizmeti alması durumunda kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve kullandığı araca ilişkin bilgiler: plaka, marka, model bilgileri

Bilgi Sistem Kayıt Bilgisi

Kurum bilgi sistemlerinin kullanımı esnasında alınan veriler: e-posta kayıtları, internet kullanım kayıtları ve mail trafiği izleme bilgisi, adres kayıt sistemi kayıtları, IP adresi izleme, Mac ID, bilgisayar kullanıcı adı, bilgisayar şifreleri, internet kayıtları, intranet kayıtları, çerezler ve diğer dijital veriler

Finansal Bilgi

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen ve bu kişinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler: Şahıs şirketi bilgileri, faturalar, ödeme verileri, çek-senet-kıymetli evrak bilgileri, IBAN Bilgisi, Banka Hesap Numarası, kredi kartının sadece slipte çıkan bilgileri,  fatura bilgileriniz, İcra Kesintisi Evrakları, poliçeler; Özel Sağlık Sigortasına, Sosyal Sigorta Kurumu’na, Özel Sandık Kurumuna, Anlaşmalı Kurumlara İlişkin Veriler

Sağlık Bilgileri

Sağlık hizmetinin sunulması esnasında alınan, kullanılan ve oluşan verileriniz: Muayene ve Tanı Bilgileri, Klinik Bilgileri, Sağlık Raporları, Laboratuvar Sonuçları, Patoloji Sonuçları, Kan Grubu, Görüntüleme Sonuç ve Raporları, Biometrik ve Genetik veriler, Ameliyat ve Müdahale Bilgileri ve Raporları, Hasta İzlem Bilgileri, İlaç ve Uygulama Bilgileri, Kullanılan Malzeme Bilgileri, Diyet Bilgileri, Ameliyat Görüntüleri, Laboratuvar Numuneleri, Patoloji numuneleri, Reçete Bilgileri, Yatış ve Taburculuk Bilgileri, Randevu Bilgileri, Tedavi ile İlişkili Fotoğraf ve Video Kayıtları, Hemşirelik Formları, Hekim Formları, hasta ve yakını eğitim bilgileri, Aşı uygulaması hakkında bilgilendirme gibi her türlü sağlık verisi

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi

Giriş çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, ortak alanlardaki sürekli kayıt halindeki kamera kayıtları, adli vaka tutanak ve kayıtları

Görsel ve İşitsel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler

Personel İşlem Bilgisi

Personelle İlişkilendirilen TCKN, Pasaport no, Nüfus Cüzdanı Seri No, Adı-Soyadı, Fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, meslek bilgisi,  Nüfus cüzdanı- ehliyet fotokopileri, Uyruk, Kan Grubu, Cinsiyet, Baba Adı, Anne Adı,  Medeni Hal, İmza, E-Mail, GSM No, Telefon No, Adres kayıt sistemi kayıtları, Kişisel veri sahibinin çocukları, Eşleri, Veli ile ilgili kimlik bilgisi, eğitim bilgileri, kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi (örn maaş, sgk pirimleri vb.) ve bunun dayanağı olan belgeler  (bordro gibi)i İzin bilgisi, Askerlik Durum Belgesi, Diploma Fotokopisi, İş Sözleşmesi, Aile Durum Çizelgesi, Aile Bildirim Formu, KVKK Taahhütnamesi, İlçe Sağlık Müd. Sağlık Çalışanı Bildirimleri, Ambulans Kartı, Çalışma Belgesi, Yakınlarının Kimlik Fotokopileri, Uluslararası İşgücü Otomasyon Sistemi Verileri (Eş Uyruk, Dil, Çocuk Sayısı, Telefon Numarası vb), SPTS Verileri (TC Kimlik, Görevi), KBS Verileri (İşe Giriş Tarihi, İkametgâh Adresi, TC Kimlik, Görevi), Mesleki Kurslar-Seminerler, İş Tecrübesi, Yetenekler, Yetkinlikler, Acil Durumda Haber Verilecek Kişi Bilgisi, Eğitim Durumu Bilgisi, Performans Değerlendirme Form ve Verileri,  İşe Giriş-Çıkış Kayıtları, Hastane Adına Yapılan Seyahatleri, Katıldığı Toplantılara İlişkin Bilgiler, Güvenlik Sorgusu, Emeklilik Bilgisi, İşe Başlama Tarihi, İşe Son Verme Bilgisi, Zaman Çizelgesi Bilgisi, İş Sözleşmesi, Askerlik Durumu, Disiplin Ve Güvenlik Bilgileri, Sigorta Poliçe Bilgileri, Sertifika, Kurs Bilgileri, Kongre Bilgileri, Seminer Bilgileri, Şikayet Ve Öneri Bilgileri, Eğitim Ve Sınav Bilgileri, kişinin gönderildiği kurslar ve kariyer gelişimi için katıldığı aktiviteler, personelin bu aktivitelerle ilgili raporları, Adli Sicil Kaydı, Sağlık Bilgisi, Üye Olunan Dernek/ Sendika/Vakıf Bilgisi, Uyarı/Tutanak/İhbar Bilgisi, Kılık, kıyafet, Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, Referans Araştırmaları, İBAN, Banka Hesap No, İş Kazası Tutanağı, Biometrik Veri, İstifa Dilekçesi, Fesih Bildirim Belgesi, Daha Önce Çalıştığı Kurumlar

 

Hukuki İşlem Bilgisi

Kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen yasal takip, dava ve haklarımızı ileri sürmemize ilişkin her türlü veri, bilgi ve belgeler: Tüketici Hakem Heyeti, BİMER, CİMER, İcra Daireleri ve Mahkemeler aracılığıyla elde edilen bilgiler

İletişim Bilgisi

E-posta, telefon no, cep telefonu no, adres, ikametgâh, adres kayıt sistemi kayıtları ve sair iletişim bilgileriniz

Kimlik ve Kişisel Bilgiler

TCKN, Geçici TCKN, Pasaport no, Nüfus Cüzdanı Seri No, Adı-Soyadı, Fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaşı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği, meslek bilgisi,  nüfus cüzdanı, ehliyet, mesleki kimlik kartı, Nüfus Cüzdanı Fotokopileri, Ehliyet Fotokopileri, Mesleki Kimlik Fotokopileri, Uyruk, Kan Grubu, Cinsiyet, Baba Adı, Anne Adı, Medeni Hal, İmza, Anne Kimlik No, Sigorta No, Çalıştığı şirket Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Hasta No, Protokol No ve sizi tanımlayabilecek diğer kimlik verileriniz

Stajyer Öğrenci Bilgisi

Stajyer öğrenci ile ilişkilendirilen Öğrenci no, Öğrenci meslek bilgisi, okul bilgisi, Öğrenci not bilgisi, Öğrenci fakülte ve bölüm bilgisi, IBAN Bilgisi

Özlük Bilgisi

Personel ile ilişkilendirilen kanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi (örn maaş, sgk pirimleri vb.) ve bunun dayanağı olan belgeler  (bordro gibi), diploma, sağlık tarama bilgileri, sağlık raporları, imza beyannameleri, vekâletnameler

Pazarlama Bilgisi

Pazarlama amacıyla kullanılacak veriler: kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler,  hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve diğer alınan pazarlama verileri

Personel Adayı  Bilgisi

İşe başvuran ile ilişkilendirilen İşe başvuru formları, iş mülakalatları ve değerlendirmeleri, cover letterlar, CV'ler, referans bilgileri

Hasta ve Yakını İletişimi

Çağrı merkezi ile sesli görüşme kayıtlarınız, e-posta, mektup, doldurulan anketler, teşekkür ve şikâyet formları, memnuniyet sonuçları, kurum web siteleri üzerinden alınan veriler, sosyal medya web siteleri üzerinden alınan veriler, hasta şikâyet ve memnuniyetlerinin paylaşıldığı web siteleri üzerinden tarafımıza ulaştırılan veya çeşitli vasıtalar ile bize ulaştığınızda elde edilen kişisel verileriniz.

Sağlık Dosyası Belgeleri

Sağlık hizmetini sunmak ve verilen hizmetin hukuki altyapısını sağlamak amacıyla hastalardan veya yakınlarından alınan onam formları, taahhütnameler ve diğer belgeler

 

 

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI

Kişisel veriler tarafımızca yalnızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, koruyucu hekimlik ve kamu sağlığının korunması, sağlık hizmetleri ve finansmanının planlanması ve yönetimi
 • Hastanemiz işleyişinin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında Sosyal Sigortalar Kurumu, özel sigorta şirketleri, anlaşmalı kurumlar ile talep edilen bilgileri paylaşma
 • Kimlik doğrulama süreçleri
 • İlaç, malzeme ve hizmet temini
 • Çağrı merkezi ve randevu süreçlerini yönetmek
 • Konaklama, transfer ve otopark hizmetlerinin yönetilmesi
 • Sağlık verilerinin analiz edilmesi ve saklanması
 • İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
 • Kurumsal iletişimi sağlamak, hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmek
 • Şirket güvenliğini sağlamak
 • Veri ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, kurum politikalarının işletilmesi
 • Hizmet memnuniyetinin ölçümü ve her türlü soru ve şikayetlerinizi yanıtlayabilme
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
 • İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
 • Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlamak; Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurumu ve kuruluşlarına ilgili mevzuat uyarınca bilgi paylaşımı
 • Yasal raporlamalar yapmak
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
 • Şirket hukuk işlerinin icrası/takibini yapmak

 

MADDE 4: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI

Kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket'in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket'in ve Şirket'le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz ilgili kanun ve mevzuat gereğince yukarıda belirtilen amaçlarla yalnızca aşağıda belirtilen kurumla ile paylaşılacaktır:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Özel Sağlık Sigorta Kurumları
 • Sağlık Bakanlığı ve bağlı alt birimleri
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı altı birimleri
 • Emniyet Genel Müdürlüğü ve benzeri kolluk kuvvetleri
 • Nüfus Genel Müdürlüğü
 • Türkiye Eczacılar Birliği
 • Tıbbi Cihaz Kurumu
 • Cumhuriyet Başsavcılıkları, Mahkemeler, İcra Daireleri, Tüketici Hakem heyetleri ve her türlü yargı birimleri
 • Tıbbi teşhis ve tedavi amaçlı işbirliği yaptığımız laboratuvar, merkez, firma ve benzeri 3.şahıs ve firmalar
 • Hukuki işlemler için kurum avukatları
 • Kurumumuzu denetleme yetkisine sahip resmi ve özel kurum temsilcileri
 • Kanunlarla yetkili kılınmış diğer resmi merciler
 • Hissedarlarımız
 • SMS, e-posta bildirimlerinin yapıldığı Mobildev firması
 • E-imza süreçlerini yürüttüğümüz E-Güven firması
 • Personel özelinde maaş işlemi için İş Bankası A.Ş.
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı ve alt birimler
 • Pazarlama ve Kurumsal İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi sözleşmeli olduğumuz pazarlama ajansı
 • Havaalanından hasta transfer hizmeti için sözleşmeli olduğumuz transfer firması
 • Personel yemek ve servis süreci için sözleşmeli olarak çalıştığımız firmalar
 • Yabancı hastalar için talep halinde çeviri hizmeti almak için tercüme firmaları

 

MADDE 5: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda; SGK sistemi ve özel sigorta şirketindeki kayıtlardan, kurumumuza sevk ile geldiğinizde diğer sağlık kurumlarının kayıtlarından, e-posta, çağrı merkezi arama kayıtları, internet sitesi üzerinden; sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Elde edilen veriler elektronik ve fiziki ortamlarda ilgili kanun ve mevzuatlar gereğince saklanmaktadır.

Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:

 • Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
 • Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
 • Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
 • Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
 • Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
 • Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması

MADDE 6: ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

MADDE 6 - (1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

MADDE 7: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve BAŞVURU

                Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

Kanun kapsamındaki talepleriniz için, aşağıdaki listeden başvurmak istediğiniz hastane adına tıklayarak, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) BAŞVURU FORMU ’nu doldurup;

 • Çamlık Mah. Selçuklu Cad. No:22 Pendik / İstanbul adresine bizzat teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla gönderebilir,
 • kvkk@emseyhospital.com adresine, sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla

 

Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde hastane tarafından Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Saygılarımıza;

Emsey Sağlık Hizmetleri ve İşletmeleri Turizm Otelcilik Ticaret A.Ş.Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
Yukarı