HAVACILIK TIP MERKEZİ.

 Uçuş ile ilgili personel ve adaylarının kendilerini fiziksel, ruhsal ve mental olarak sağlıklı tutması ve uçuş emniyetinin sağlanması amacıyla ulusal ve uluslararası mevzuata uygun sağlık muayenelerin yapılmasını sağlamaktadır. Havacılık Tıp merkezi; sıkça sorulan sorulara yanıt vererek uçuş ekiplerini, vatandaşları ve havacılık tıbbı çalışanlarını bilgilendirmeyi, havacılık tıbbına rehber olmayı ve acil sağlık hizmetine ve donanımına ihtiyaç duyanlara yol göstermeyi hedeflemektedir.

 

YETKİLİ UÇUŞ TABİPLİĞİ
Yetkili Uçuş tabibi ülkemizde görev yapan pilotların, kabin memurlarının ve hava trafik kontrolörlerinin ulusal ve uluslararası standartlara göre yapılan ilk ve periyodik sağlık muayeneleri sonucu uçuş görevlerine elverişliliğine ilişkin rapor ve sağlık sertifikası düzenleyebilen, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş tabiplere verilen unvandır. Yetkili Uçuş tabibi, Hekimi veya doktoru olarak da isimlendirilirler.

Yetkili Uçuş Tabipleri, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışabilirler. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine yetki verilen bölgede ve yetki verilen sınıfa ait uçuş muayenesi yaparlar.

 

PİLOT SAĞLIK SERTİFİKASI
 

 Pilot, hobi, hususi veya profesyonel olarak bir hava taşıtını kullanan sevk ve idaresini üstlenen kişidir. Ticari veya Hususi amaçlarla pilot lisanslarını almadan önce kişiler, kendi sınıflarına uygun Sağlık Sertifikalarını almak zorundadır. Türkiye' de Uçucuların sağlık standartları Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED)  ve ICAO (International Civil Aviation Organisation) Annex 1 ile belirlenmektedir.

 

Mevzuatlar;

 

 

KABİN EKİBİ ÜYESİ ve DİGER HAVACILIK PERSONELİ

 Yolcu taşımacılığı yapan hava araçlarında gerekli emniyet ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasından ve yolcu konforundan sorumlu kabin ekibi üyesi “kabin memuru” ya da “kabin görevlisi” olarak tanımlanmaktadır. Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) talimatına ve Havacılık Muayeneleri, Sağlık Sertifika ve Sağlık Muayene Rapor İşlemleri – EK.1 genelgesine göre sağlık muayenelerini; Yetkili Havacılık Tıp Merkezlerinde, işe başlamadan önce ve her 5 yılda bir yaptırmak zorundadırlar.

Kabin Ekibi Üyesi dışında kalan Hava trafik kontrolörleri (ATC), IHA 2, IHA 3 pilotları ve 16/03/2016 tarih ve 29655 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dispeçerler Uçuş Harekat Uzmanı Lisans Yönetmeliğinde (SHY-UHU) belirtilen Uçuş Harekat Uzmanları hariç olmak üzere bu mevzuat ve eklerinde geçmeyen diğer havacılık personelinden aksi belirtilmedikçe tam teşekküllü hastaneler, AeMC’ler ile bu Talimatın 13 üncü maddesi kapsamında yetkilendiren AME ve yetkili tabiplerden alınacak fiziksel, mental ve ruhsal iyilik halini gösterir, tanımlı görevlerini yapmalarında sağlık yönünden sakınca olmadığını bildiren sağlık raporu istenir. Bu rapor her beş (5) yılda bir yenilenir.

 

HASTANEMİZDE UYGULANAN

SAĞLIK SERTİFİKA ve RAPOR PROSEDÜRLERİ.

PİLOT

  1. 2 adet fotoğraf
  2. Eski sağlık sertifikası
  3. Muayene günü aç gelinmesi ( kahvaltı ikramı vardır )
  4. Nüfus cüzdanı ( pasaport )

Getirilmek  zorunda olan evraklar

KABİN EKİBİ ÜYESİ ve DİGER HAVACILIK PERSONELİ

  1. 2 adet fotoğraf
  2. Eski sağlık sertifikası
  3. Muayene günü aç gelinmesi (kahvaltı ikramı vardır)

       4.Nufüs cüzdanı(pasaport )

 Getirilmek  zorunda olan evraklar

 

Not: Periyodik muayenelerde gözlük ve lens kullananlar yanlarında getirmelidir.
Tüm işlemleriniz özel görevli eşliğinde genel olarak ögle saatlerine doğru bitirilmeye çalışılmaktadır.

İlk Sağlık Muayenesi ve İlk Sağlık Sertifika Düzenlenişi İşlemleri:

 1) Sınıf 1 ve Sınıf 2 Sağlık Sertifikası başvuru sahipleri AeMC’ler, LAPL Sağlık Sertifikası başvuru sahipleri AeMC, AME veya Yetkili Tabipler tarafından gerçekleştirilen ilk havacılık muayenesinden geçer. 

 2) “Havacılık Muayene, Sertifika ve Rapor Prosedüründe” (EK) belirtilen muayene kapsamları doğrultusunda havacılık muayenesini gerçekleştirilir ve BYS uygulamasında bulunan zorunlu veri alanları doldurulur.

3) Yapılan muayenenin tıbbi standart evrak ve tetkikleri, 1178/2011 sayılı AB Komisyon Tüzüğü’ne kabul edilebilir uyumluluk yöntemleri (AMC) ve yönlendirici notları (GM) getiren 2012/006/R sayılı EASA kararı ekinde yer alan formlara uygun olarak ve Genel Müdürlük web sayfasında yayınlanan, Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) uygulamasında paylaşılan “İlk Sağlık Sertifikası Düzenleme İşlemi Başvuru ve Kontrol Formuna (FR.38)” göre düzenlenir.

4) “Elverişlilik” kararı verildiği takdirde, Sınıf 1 ve Sınıf 2 Sağlık Sertifikası başvuru sahipleri sağlık sertifika işlemlerinin yapılabilmesi için Genel Müdürlük web sayfasında yayınlanan ve BYS uygulamasında yer alan dilekçeyi (FR.37) havacılık muayenesinin tamamlandığı tarihte AeMC’ye teslim eder.

5) Havacılık muayenesinin tamamlandığı tarihten sonraki 6 ay içerisinde Genel Müdürlük “Hizmet Tarife Ödeme Sisteminden” (https://takas.shgm.gov.tr) sertifika ücretinin ödenmediği durumlarda sağlık sertifika işlemleri gerçekleştirilmez.

6) İlk sağlık sertifikası AMS tarafından düzenlenecek başvuru sahiplerinin (Sınıf 1 ve 2) sağlık sertifikaları, dilekçelerinde belirtilen adrese posta ile gönderilir. Dilekçede Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş kurum veya kuruluş adını belirterek “Kurum Temsilcisinin, ‘Sertifikamı’ elden almasında ve Kurum adresine postalanmasında sakınca yoktur” alanın imzalanması halinde ilgili kurum veya kuruluş başvuru sahibi adına işlemleri yürütebilir.

7) LAPL ilk sağlık muayenesi neticesinde “Elverişlilik” kararı verildiği takdirde, sağlık sertifikası AeMC, AME veya Yetkili Tabip tarafından düzenlenerek başvuru sahibine teslim edilir.

8) Düzenlenen evrak, Genel Müdürlük Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) uygulaması üzerinden AMS’ye gönderildikten sonra havacılık muayenesini gerçekleştiren tarafından dosyalanır. İstenilmesi halinde birer nüsha “aslı gibidir” onaylı örnek başvuru sahibine teslim edilir.

9) “Elverişsizlik” kararı verildiği takdirde yapılan muayene BYS uygulamasına yüklenir, sağlık sertifikası işlemi yapılmaz ve AMS’ye bildirilir.

Periyodik Havacılık Muayeneleri ve Sağlık Sertifika Düzenleme İşlemleri

1) Genel Müdürlük tarafından ilk sağlık sertifikası düzenlenen veya EASA üyesi ve karşılıklı tanınma durumu olan devletlerin yetkili sağlık kuruluşu veya tabibinden sağlık sertifikası almış olan havacılık personeli, sağlık sertifika bitiş tarihi üzerinden 5 yıldan daha uzun bir süre geçmemiş ise periyodik havacılık muayenesine girebilir.

2) Sınıf 1 ve Sınıf 2 Sağlık Sertifikası sahipleri AeMC veya AME’lere, LAPL Sağlık Sertifikası sahipleri yetkili AeMC, AME veya Yetkili Tabiplere mevcut sağlık sertifikası ile müracaat ederek ilgili sağlık sertifikası sınıfına uygun periyodik havacılık muayenesinden (Temdit/Yenileme/Genişletilmiş Sağlık Muayenesi) geçer.

 3) “Havacılık Muayene, Sertifika ve Rapor Prosedüründe” belirtilen muayene kapsamları doğrultusunda AeMC, AME veya Yetkili Tabip tarafından BYS uygulamasında bulunan zorunlu veri alanları doldurulur.

 4) Yapılan muayenenin tıbbi standart evrak ve tetkikleri, 1178/2011 sayılı AB Komisyon Tüzüğü’ne kabul edilebilir uyumluluk yöntemleri (AMC) ve yönlendirici notları (GM) getiren 2012/006/R sayılı EASA kararı ekinde yer alan formlara uygun olarak ve Genel Müdürlük web sayfasında yayınlanan ve BYS uygulamasında yer alan “İlk Sağlık Sertifikası Düzenleme İşlemi Başvuru ve Kontrol Formuna (FR.38)” göre düzenlenir.

 5) “Elverişlilik” kararı verildiği takdirde, sağlık sertifikası düzenlenerek başvuru sahibine verilir.

6) Düzenlenen evrak Genel Müdürlük Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) uygulaması üzerinden AMS’ye gönderildikten sonra havacılık muayenesini gerçekleştiren tarafından dosyalanır. İstenilmesi halinde birer nüsha “aslı gibidir” onaylı örnek başvuru sahibine teslim edilir.

 7) “Elverişsizlik” kararı verildiği takdirde yapılan muayene BYS uygulamasına yüklenir, sağlık sertifikası düzenlenmez ve AMS’ye bildirilir.

 

KABİN EKİBİ ÜYESİ

1) Kabin ekibi temel eğitim sertifikası sahipleri ve adayları ile diğer havacılık personeli, muayene raporu almak için AeMC, AME veya Yetkili Tabiplerce havacılık muayenesinden geçer.

2) Yapılan muayene sonucu tıbbi standart evrak ve yapılan tetkikler Genel Müdürlük web sayfasında yayınlanan ve BYS uygulamasında yer alan “Muayene Raporu Düzenleme İşlemi Başvuru ve Kontrol Formuna (FR.44)” göre düzenlenir.

 3) “Havacılık Muayene, Sertifika ve Rapor Prosedüründe” belirtilen muayene kapsamları doğrultusunda havacılık muayenesini gerçekleştiren tarafından BYS uygulamasında bulunan zorunlu veri alanları doldurulur.

4) “Elverişlilik” kararı verildiği takdirde, sağlık muayene raporu başvuru sahibine verilir.

5) Düzenlenen evrak Genel Müdürlük Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) uygulaması üzerinden Hava Sağlık Birimine (AMS) gönderildikten sonra havacılık muayenesini gerçekleştiren tarafından dosyalanır. İstenilmesi halinde birer nüsha “aslı gibidir” onaylı örnek başvuru sahibine teslim edilir.

6) “Elverişsizlik” kararı verildiği takdirde yapılan muayene BYS uygulamasına yüklenir, sağlık muayene raporu düzenlenmez ve AMS’ye bildirilir.

 

Mevzuatlar:

 

>Ekleme Tarihi: 3.09.2023
Güncelleme Tarihi: 3.09.2023
Facebook icon Twitter icon Linkedin icon Whatsapp icon
erdalkökcankirtil.png Uzm. Dr. Erdal KÖKCAN Biyokimya Havacılık Tıp Merkezi Hekimi Tanıyın
ilyaskaplanoğludamali.png Dr. İlyas KAPLANOĞLU Acil Servis Havacılık Tıp Merkezi Hekimi Tanıyın
Yukarı